ROOPATARA - Kannada Cine Monthly

November, 2018 Home I Subscribe I Photo Gallery I Guest Book

Install Font  


 

&&W

 

W

 

BQ|

 

 

C ᩪ C ᩪ

 

 

b&ɱ

 

Q ܱW

 

Pܮܰvܨ POY

 

ܤ

 

Q

 

ݫܮ&ݥP

 

Q vW

 

CoÅDž

 

 

˗&. com

 

Å PݮÅ

 

v Dž

 

 

W헮Wܨ v

 

PvÅ

 
   

 

  Powered By
 
 
   
   

Tell a friend

'A FILM OF ITS OWN KIND'

aܮ A "ܩW '

. GӅ. DžPÅ

"ܩW ' b C C. ſ@ ܨ H. J P$ G wPv, ݿQ AX Pܥ PX DžPÅ A P Aڨ, Pܮܰvܨ ţu , A or .

PܮܰvPR ޮ bܨ. A "' Pܥ W W ? ܩWڮr ڿX, BɨPX & ᾮ qr B bŨ k k Q &P C Fܟ ?

6' 5' A or PO PԮ WԮW Ȯ Wr C rPRܮ AqX. AqX A G AqԨ B rPR Wܮ ܲ W A P~ᣤ.

P. A WWĿ Ԯ PaĿ. A ůձ a A P ܸ B. orڨ PW A A .

B Pi ůձ P 槿 PaĿ Wݤ. Wܱp Ȯ P|Wݤ A ܨv Pq PvW A Dž Pq B| Avxvݤ. P . A PWܨ , W. B G C, "ԧܱgn' o A P s. A . GӅ. . C Q㟺 WY tP . Pܥ C. tP J pȵ B A A W .

***

X ܸP A DžPÅ ݿ iX Ӆ. "ܩW ' G Ȯ P¨ P. Ԯ PR ܪ Po Pa A ¨ aĿX Eo. 1995 Pv "ܩW ' M|ܩ C PܤX. H ݨܮ w ƨ PR aPݤ v ݫX. A WY ݤ|.

ܮ Wܨ Wฅ ITI G. Aܤ P iɿ Wܱp Q$ q..Ga. ܸ , y. Cܮ wPr . GӅ. ڿ Džp P. 1978 w ܸ v gQ ƿ Kvw. A "v' PR, PXܮ PR. Pݱܮ aOW ܨݪ.

D ݿ PRW QRݪ P, W...?

J hݮ "Justice Rajendra' bŨ hW S ܣPW P~Pv. gW bPR o q PXݪ G JPRO C. Pܮܰv, , W, W bܨ. ݮ o vܸP bc B PR . w C. 25,000 . wxW wv C gW. W P G B bܨ.

A ݮ W P v ܨ "420' P vᣤݪ Po gwor. A Wܨ ƿ qW vᣤܪ W Pܮ aOW Jܱw @ Ӆ CձPr AW . Aɨܪ CձPrÅ W bܱb. A ܨ Ӆ aO ݿ v W P W ܪ B. B PԮ Pܥ W C¥Ww w. A B bŨ ݿP PX wᣤܪ ݿ. BW aܿݨ DW Xݪ. D BPԾP Ԯ Jvܮo X T vWܮ Pܤ Pᣤܪ Pܨ.

, Pݥ, ͅ PÅ AW ݿPX w, X "P', "ER' b wW ݮ "Part and Parcel of the team' BX.

B bW w bW BXܪ. "Z' bŨ "ܩW ' v| G. ݮ v .

PܥW v Ůݥ ڨ, D Pܥ Ԯ v Pr A ! B W ah C. " A W' v| A q. ܮ, ac . ݯҿÅ X ݮ w.

D Ԯ PӅ B Pܥ X Pw A v. Cܳ Pܮܰv bPR Wܫܮ. Av̮ Ppr. W Wݨ Gܳ , C W P vݨ I AXo. ܮܰɨܪ vx Story AdvanceWr X. vx vQ. vx P. | Pv Jܪ ܾ| Por R PҨ P P˨ Av̯W, h, C SbW X . ɨ qW. ȿ vx TȿX. ȿ ~PRÅ pDžծW PvܸQ. W Por Ԩ毰. W ݱ P T.

1992 APrÅ vW ̯|. 1993 qW X b vWvWܸQ. b Pvܨ 1995. PR Q Ԯ w SĿ.

vx PR ݮ ᣤ. PR A ᣤܪ. Jpr PR, Ŀᣤ.

|ɨ qW W . . qWX "R' v JPv . Aܤ ݿP AܮW Կި. bŨ vjpr ac. B AX wx hԤX. gX ܸP ݮ P, P. "Partnership' C© WX J Ԯ vܸPr Xܪ ޮ EX. Ԯ vWvW 75 PW ƨ . qW vW i b

Ga. G. | P wܪ. J & Gv PW P Por W B Ԩ.

"ܩW ' Bȿި w Ũ Pw. vܯ Pܮܰv ZW P Pw. g Pܨ Ԥ , Å Ԥ , P Z Ԥ . A aƮbW Ũ Pw. Jۿ Ԯ A g, PӅ Ԯ A, B vWvW ܰ "' oW C. "Pq' ŨPR Go PPR Pڨ.

PvW Lab Charge Pqr o , ܹq Sa w Ԯ vWv w Å Ӆ g . Ԯ WԨ A SbWr ݱ . APv 1993 b Pwܪ P 22 P . vjqr b Xᣤ. Pr ݻ ᣤ.

G v Ԯ w WWܨ r "PӅ' b v. "ܩW ' W, W P. A vx Q PRPR. w ݨܮ ƨ QW, ݮ WԨ ƨ PRPR gX. r ԨݪX, C C.

¥W ܮ ? G ̿P Aݫ. "ܩW ' vWvW bŨ A讅 vܸPܮ Pܮ C. AW hPÅ PDžo C.

"ܩW ' ܱ C Eک Q ݣ PRܪWW KvvW.

ƨ Po X v ը, Jۿ bܮ A gW.

TERMS OF USE

©Copyright, 2002, Manipal Media Network Ltd.
New Udayavani Building, Press Corner,Manipal 576119, Karnataka, India
Editor: T. Satish U. Pai, Executive Editor:Sandhya S. Pai
Phone: +91 820 2571151 Fax: +91 820 2570563
E-mail:   roopataraonline@manipalmedia.com