ROOPATARA - Kannada Cine Monthly

November, 2018 Home I Subscribe I Photo Gallery I Guest Book

Install Font  


 

&&W

 

W

 

BQ|

 

 

C ᩪ C ᩪ

 

 

b&ɱ

 

Q ܱW

 

Pܮܰvܨ POY

 

ܤ

 

Q

 

ݫܮ&ݥP

 

Q vW

 

CoÅDž

 

 

˗&. com

 

Å PݮÅ

 

v Dž

 

 

W헮Wܨ v

 

PvÅ

 
   

 

  Powered By
 
 
   
   

Q Pܨ ţݯ W$Å ܣ

v> g &

Tell a friend

*W

Cğ or ±oW. B W WhjPqr ܨ ƿWܣW hj Q w. v> g Q bܰ ܨP WԿ ܮ EXPv ܮܰ D 27 &˨W Ũ w T£ S P. p PDž ˨¦쯿X .P. ܨX o ܨX ܿW Ĩ ݫܮ W wPv. g Q W PR I WW bcܨ AWűW A P gܨ rÅ oX w Xܪ, vW Pܨ AWűQ , W poDž DžW Aݤ, ˫ aݮDžW PݿP QX vXPݤ gܲſ W vPv. g ƮoX 50PR ac bW q g±Ԥ v. ݿP oX P bW A Arܮ PW Jwx. C ܨŲW. A ţ. v> g W W. DW W g ܣݿ. A ܣ, ~. C , o, Q gWDž g, , A T£ vPw. "' D A D ܣ "W ' AP| AW w Wᣤ.

Bܿ Cr Pܮܰvܨ ܱţW G Gr Aɨ, C ţ W CW F ţ v D Pܮܰv bPW a Cݰ ɸP. K Pܮܰv b P, P W ""C C'' A or, A D w B WܮԮ ţWܮ P~or, w...

DW Pܮܰv bWPR ܻ qܮ SȿX Eک. DaW ® ᣤ ݿP oܮ B wP h W gW PR ܣݪ. CPR P| Pڨ, ""Pܮܰvܨ ţW. vW & vX ᣤ.'' A W. C ܟݤ WX Eƺ~ᣤ. W ܤXv ݪX ܨ . ţ C ޮܨv BX, A BX . gܟ, ܮܨ , C Wv ݨÅ, Wv Å A Cݰ JܨW CܪW Pܮܰvܨ & C. D P| gP, PQ ܮ, , Ag쮅 h, Pͅ , ˮਅ B W ͅ w Ar A o. T P Aɮ bWܨ Shݮ W oX . ɿ Z, W W Pܮܰvܨ ܰWX WܸQܪ ţW hࣿWܮ P| W ᾨ. ţW v, w ȿW. or ƨ A Jr P APWW Pݿݤ. WܩݪW AP, ¨, gܾP PܣW G C AW ݤ. ݻ AW, r PܮܰvPR. ""Pڨ Pܮܰvܨ Džx o&q'' C vWܮ gݤ. vP, ţWܮ A , ܿ P, PW PX. A C PĨݪ, Cܪ. or|, ԨܪWܿ, A ݿx, DaW E, Ar Aa qr . |ܮ, prQac, AW P C ̿ PwW P| C. Pv C. C Pܮܰvܨ ţW W ¯X. B W C P Pƨ C v BWܟ...? gPR ţ or BX v> g Aܮ Pv wԨW AԨ W. Pݨ Pݨ A Ȩݪ.

v> g ƮoX A w. oX Q W P gܨ Å rÅ BX P. GvW, W G ܻW Wܮ hX Ԩ gW Aܿ Pwr . ܮܾP DžWܮܰ g Gr ƳQ Pv Porݤ D or ܿW AW ݫ A Aac wܨݪXܤ. Db "' ׿ ܟ, "Aޮ', "PÅ PÅ', "B W' Cɮ W P g G ţ o W. ܨݨ Gܤ, |, BPP Por, ̯, a PW, W Gɿ, Hܮ F WWܨ ܨŲ g, W Pݿ v Aܮ. D Pܮ Gɿ A C. B X gݨ ƿ Wݤ. oQɨ g W v b|, O g A BԤ. A A P dݱ. g ƮoX, Pܮܰv PP, P, Q ܮ vPwܪ, "A±ܳ' bŨ oW h Ԥ vPv. B»o Ԥ, C ſ ᣤ ţu ԤW ܮo g Aܮ vQPv . "' "|' G Gv ԮW || ݿPܮoX A Pr Aޮܨ Wܮ vPvW AP Pҿ orPR .


B A P|..., A aacܪ vܨ PӅ pq AݤX G ܪ D g W Ag, AP Cɨ AԨ P g兮 GWP B bŨ P |P DW bc, bc wݤ 

 


1979 "ᩪ W' ť bŨ > g C ܮoW.

Aܳo o

g G W WY PwPv. W A ˨ A Wݤ J~, AX ܮܰܮܮ Wܪ Aܨ o. D A Ʈo w C ݿP oW Aܤ. ¨ɿ Ar, C PW A¨Xܤ. J ±oX C ݫܮ Eܰ or. DW ܣ&ܣ &죿 oQRڨ vv P|Y ƨ vܤ. Pv WvܯW PR ţ. , Aܿ W O ޮ A@, AQ ܮ. ܨ Wܤ C D ܣ, B P|W P, q a W P P|P|PR B ݮb aܮܮ S wPw G . A ܨ hw QRW.

ſ KW,

v> g W Jr v P. C BX Pݿᣤݪ. v A...

""ܮW D , P A A H A W㣤ܨ Pƨ ݮ hj P Pܨ. ܮܰ Hܮ Q wPv. APR Pȣ. ݮ Aܮ or, P w. B ܻ A vܮ QoQ w. w, w A ac w. W ܮ X QPv QrӅ w. Aܮ w APR ܮW W W A Pv. ܮW X vᣤܪ ¨ BQ WԨ ܮܰ W ݨ. X Ԩ. BŮ s w Ԩ. ݮ W W PA vݤ , PRW ¨ Ȯ BQ Pw BWݤ . Gr ܮ PW pro. AP A DW W㣤~, ܮW. BW W ݨ G B & Jݤ.

oX ...

ݮ v®ծ g¯Å P XԨ, A P v. Ar 㣤W Ƴ X. BW ܮܰ Wܱ B. Aܮ w | ܨ P w. A ݮ Ũܮ vݤ . C gW aܿ. A J Ga. G. P. . C "' vPҮ Pܮܰvܨ ĿDž BԨ C. p Pv. W Poퟨ Bܤ B. J Aܮ FoPR P橨 . A ݮ Pp PRv v® w. Aܮ w A, W aqXݪ. Cܮ BQrW wԤ A Pڨ. APR w|, B Aܮ ˨»PR BWܨ Xܪ A. , Aܮ h v|. ݮ Pܱ& P$b w. A, J J Ȩ A. "ᣤ W' A A w vPq bŨ J v Pܮ w & 1979. Poo g WX B P$b ݮ p B. A ܮܰ Aܿ ̿ b ɮ Pw.

B | Pܡ A P "Pܤ hnܨ' bŨ AԨ. A ܮܰ ť b. B PÅW A "¿ Gɨ' bŨ A PܮXݪX Dž w. C ܮW J Pqr. b g Pw. C P˨ܮ PPrÅW APW . W ܿ, Cܮ Aܿ A Kܮ wPݤ G BP. ݮ AW Gvܮ X Ԥܱݳ A Aܮ w Ԩ Pv. h~, K ܪ P| RDž ܮ Pw W 50PR ac bW AԨ. > g A Pܮܰv, W, ڮ X Pܨ. B 1988 pr. BW ݮ 10 Wܣ K. B P X ..W Pv 㣤W "ܟ A±ܳ'PR P . .GӅ.G. vPҮܨ. A A±ܳ . B b Å p B. Aݨ Gvܮ .. P ܿW A @ pr.

> g W BX S Pܡ Wv Aܮ᰻qXܪ ܻ....

g Ŀ ݨ v, . hݨ, ܣ ݨW.

ݿPܮW ݩ...

.GӅ. wXW W "ܮܰ X' A J bŨ Gvܮ BX, h, ܿ A h w. Ar QP BW. vxܮݨ Ȯ ť AP˨. Cݨ ܮܰ Q P| B. APRX Pr B. Aܿޮ |X pr. B w.w. 1PR P ĿDžW AԨ. BW Eܿ Xܿ C. w.w. 1 Å ܮ. Cܮ p 1992 97 W ܮ J. D QrӅ Gvvܨ v. Aܮ qr & v & ſ@ ܮܰ iܮܨ Ŀ HPP AÅƿ A. Q PӅ X "' "|' A Gv bW ݿPܮX AԨ. C "|' aݰX . Jۿ a QR. B B 㣤W PR Ԩ vܮ PWv. B W Aɨ @ W bc ԯ E ܮܰ X. "Q ' A A A±ܳ w 槿 J Por. PO PÅ A h X AԨ or Ԯި ݤ BÅW .

Q

ݮ ܮܰ wW v® W wPݤ C. A ݮ Dž C. BW ܮܰ P "B' G J ׿. r aݮDž vPҮܨ. JPv. aݰX. Jv Gv BXܪ W GӅ. ݿO A "'W P. BW Jv W ݱÅ BX. Aɮ ܮܰ QW | Pv qr. ܨ R I W qr Կި. Jۿ . CrX Ԯި QԨ P . A Bc. P A C W D ĿDž vqW APR P$ͅ BW. W ĿW JPv p WW Pܯu P 25 qX. Ԯ dݮ Wܟ A Aܮ or Cɮܨ Tݣ C. Aɨ Wq. D ¿ aŮ h "E' A J w. "', "ݿީ', "ܱܣ' C©W P, 箅 PPrÅ H BX. B X, ĿDž Jܤv vp C. C ſ@ g Ŀɮ Cݪ. ԮPR P G J aȤW ܸP H. Ĥܪ bPRor PW . ݮ w, ԮPR ac JPv| A ĿDž APWܮ Ƴ vݤ . Jۿ v J. B ˮ a D Pv Ԯ BÅ ܤ C. ݯW D q..W "W' Jܮ or ׿ vᣤ. B Jۿ dݮW PRW vݤ W. Ԯި Ar, ܮW ݿPܮ BWܸP o. Jۿᩨܪ Gܨ B v. J ܱqW PPrÅ BŮ g B b w ܟW ܲ Cqr AXܸP. q.. Aܿ Pw w PW AP ᣤ. Ƴ v. Pܮܰvܩ Q P ܩܪ ݮ W, bWPR WܸPW. C. , X BÅ C. X. ܮW D Pv ׿ Jۿ APW. A W| A Ԯ vPW. Ԯ v| A Cܮ v| Ԯ W. Jor W. DW D WƩ . Jۿ PRX G vᣤ.

"Q Aڨ ' bŨ 
> g TW.

"Pܤ hnܨ
ܸƮoW.

* * *

ݪX, X ܮv gW ţ C BԤ. Żڿ Cɨ D Wܜ vWܯW PWܨr , ˨W PݿPWW B̮. A ݫܮ, ݨܱwP. B Wܨ g hwW rÅ . gWݨ J Eܤ AP, bWܨ A gPR PܮܰvPR Wqrި ݿPܮX W ܿ. B B ӅR WP P, Pɨݪ ?

* * *

BR . w ܨܣ C orݨ P|, ~W G WĮ. & ᩪ HPP WX , Pv E Å A » w, PW g A Ԩ. D vW PPR AaݮP BX Por , A Jۿ AP vݤ . A O Q W P. "P|', "Pܹ', "B', "gܾ', "ܨ PX', "AW', "', "wW', "A|', "޿W', "bݤ' W J J Q W S ܮ ݤ Aܿ W Jۿ vPv. B W AܿWݣX PX WݣX B.

or PW, Eܪ , AW u, AWݨ S, W | ݿQW G P|W ܿܣ. PR A ~. X W gW qX G W|˨. Eܤ W~WܸP, g兮 ~W WܸP, ˟ Pܨ Wܮݨ ݫܮ vܸP C Pܮ. vWo PR C D ܣ & ܣ Cr | ſ ݗԨ W pr Qac ܨ. JۿW, ܤ ܨW A Pҿ P.


""ܣ&ܣ BWQR ˟ Eܤ W& g&

* Aܳ JݤPR ®ݩ?

C. ܮW vPrÅ BWܸP C. vqӅr BWܸP A Aܳ B. J P, W BWW Qr w A ܮܰ B ܮ WPw. C 10 D Aܿ Wܨ C v. vx oX, Jۿ W P gܨ B. AWܩܪ @ ݮ ܮܰ QɯP Ŀ vPrÅ BX.

* Wݿᤶ ʅ h?

ʅ P Ahx. ܮܰ ˨¦ BX. APR Pȣ. ܨPR J W v ܻ q B. BW A ܴ澮 w ݮڨ, oŲW P. J PݿP vܟ A. , Pv. v¯W A Ĩ, ܮܰ bc B. JqrW ݮ W w. A J ±o. J W|. , Eܤ Poퟨ ׮ . ݮ bcPv. A bcPv. ܮܰ A, DW wԨ. Gv Poퟨ w W B. SX ܮW ܮܰ , Aܿ xW , A CWܮ AP vX Q. ݮ JqrW AԨ, vݤ C. A Q A vPv. WX C J, , ꣤ JX Aܮ BR w.

* ?

ܮW Ar. g v® BPO. B A Eܤ W|. ţ Pܨ C Ũ. ¨ ܮܰ W A. , Pv W aÅ. A Wv QR ܮܰ |. (H, ܰ w vPw ݮ W PO Q ܮ氨 WXPv g) Jۿ A&.

* W X ?

C: J X ܣ&ܣ A A C. Jۿ W C. W ݰſ . C vPv X. 60&70 ˨¦Wڨݪ. Pw P v. XW Wv v A (g ) Cݪ. C W p C. JqrW P Jr p v| A D W BX C. , Aܿ vPo C PX. A W 겤.

* , g WY ݤ$PP H?

AW C pqW DW PR AP P . 10r . AW C . 90r AP Ԯި WܸP. Aܨ oW ţ Aɨ. AP PȳPor A㟺 vx oX ɸP. HP vx P˨ AWW BXݪ.

bQƿ v> g.

v> g A , .

* WY B...?

A Jۿ AܿWݣ. B AW Ԯި q Cr. PR Ԩ Jۿ PR vݤ. A㟺 vx WݣX EWPR HܸP A ܮܰ B.

* A?

C. B g h P v. Jۿ PR JP. B Aܮ ꣤X P. ܮWܨ Cr. Pr BÅW DWW ~.

* ܸ, ݫܮ C?

C: , qW Cܪ PR Gv . Cݨ . PR BW, oW BW P S. PR A ܱݿ. Gr ݣ qW X A v P.


""W& ᾿ PwW''

O ()

""ܮW PȿP A B C. B ܮW A | W. WW PԨ. A o. DW Cܮ ܮܰ P|ᣤ. Jۿ hj C, BQ C. Ŀ. Aܮ ȯ Aܮ, Aܮ P. J W v. Aܮ ܣP "g P' A 橨. gPR Aܮ ac vWܮ. ݫ. Aܮ Aܿ wW gPR Bc, , JqrW BW. Poퟨ o. BW Cܮ B ţ G A. Aܮ pp C Aܮ㟺 J oWܟ A AԨ. WX Jۿ APPRX Pݿᣤ. Jۿ vX. CW Jۿ ~P C. ࣿ C. WX WX P v A gW 24 , |. B wpr. gݸݪĮ . ʅX A Wv v. aݰX Pv Pw ݫܮ wݪ. AğW J APW . ܮܰ v®ծ ˨ wݪ. A A Ga.w. w vPrp vP A ܮܰ B.


"" Ppr Ԩ DW Ar vݤ C''

v> ()

ܮܰ W ܮܰ P Pܮ Pȿ A ݮ sw QPR Q. B Aɿ aݰX K. P xÅ Aܮ. B Aܮ JX P H A Aܮܮ ܮܰܤ . ܮܰ vPrÅ, ݮ vPrÅ, ܮܰ Wܮ W BW. HP A JۿX QɯP w C. Aܮ Aܮ A C. C P|PR ܮܰ bPR ܿծ Aܮ APR v v® w Cܮ P~ BԨW ݮ PoX Ԩ. wԨ. J |gn RW i ܮܰ ڨ, . og qr ݪ. Aܮ A A ţ C. PR J㺟 J ţ C. Aܮ ܤ ܸP A iW ڨ.hW Cܮ Pݱhn, A Aܮ Wܣ, BQ AQ B J ţ Ԩ. hW A JPv pr.

A ݮ ݤ . P| Gvܮ Jۿ or Pv g兮 WY ܮW A . C Aܮ Aᾮ PvW. A Aܮ ť W&Q. Aܮ , Aܮ Aܿ wW G . g Cܮ , ¨ WY ݿ wܮ PڨW ݥP v. Aܮ W|, ̻ PQW PR Wݣ .

Jۿ ţ. WOy. Ağ WY P CorPv ݮ. J Aܮ w Pv A A. qX ݣ J, Gv WpW ݤ, Jr X I, B WpW G ». G W. h PRW s&W w . ɨr . B Aܮ aݰX Pv Wݤ, A Aܮ WpӅ.

:     v> g
36/1, ܾ| pDž p
WW RDž G
P P Ӆr
W 20

 

TERMS OF USE

©Copyright, 2002, Manipal Media Network Ltd.
New Udayavani Building, Press Corner,Manipal 576119, Karnataka, India
Editor: T. Satish U. Pai, Executive Editor:Sandhya S. Pai
Phone: +91 820 2571151 Fax: +91 820 2570563
E-mail:   roopataraonline@manipalmedia.com