ROOPATARA - Kannada Cine Monthly

November, 2018 Home I Subscribe I Photo Gallery I Guest Book

Install Font  


 

&&W

 

W

 

a

 

W

 

qW qW

 

PƳ&g

 

b&ɱ

 

Q ܱW

 

Pܮܰvܨ POY

 

ܤ

 

Q

 

ݫܮ&ݥP

 

Q vW

 

CoÅDž

 

W

 

˗&. com

 

JvȮ

 

C Ŀ Pܥ

 

 

W헮Wܨ v

 

Å PݮÅ

 

PvÅ

 
   

 

  Powered By
 
 
   

PƳ&g

 

Ŀ PvĮ

Tell a friend

"' XW Cܳvܮ . D Gv PW Ŀ hĿ Ԯ PorW PW T  1,200PR ac. C oP, Pܥ, QX, X, hݮܱܨ, W X ݨ ˻WW 7,200PR bc Pp vܮ G A ޮ Wܣ. W P Ԯ Xܩ Eڨ "' 8,400PR QR ̯ W... ܰWX Ŀ WX ܰvܟ ܨ ! W WĿ or AWw P Pp , ± vᣤܪ ݿx ܮW ̯ Pܨ PX iW ޮ¨ A ! ըܪ W, d˨ܪ ݫܮ.

"' or aĮ P ݤ Wݤ aWܮ. AW Pܮ BW. B P. P A gܮ.

PƩW . 槿 or ̯ vWv PݿP "CDž' G Pp vWvX. "UDž hѿ X g AX' G A W, ڨܪ "C P˨ܮ Go ̯Wܮ ᾨ .' gPR BcX. J ţ G P˨ܮ Go PorW... A J 槿 P... B ܮ ݨ ac P. A w Baܮ... "' AWܨ "' Ԩ...

A Wݮ P. Aܤ hW G AvX. PwW rw, QW ˻W, w箅 ˻W, o A q P v Wݤ 槿 P ݿx. Aܮ v 㣤WW Ŀ A-Z aſ ڹqrܪ. A Eܮ, A ݿx A X "AOݡ ݮ qr, C ܮw...'

"' , aW Aܨ BPP Q. A, P ݿx A . i. ݿx. W Gܰ . gWܣW G bܱb S.

"' XW Cܳvܮ . D Gv PW Ŀ hĿ Ԯ PorW PW T 1200PR ac. C oP, Pܥ, QX, X, hݮܱܨ, W X ݨ ˻WW 7200PR bc Pqr vܮ G A ޮ Wܣ. WWĿ or AWw P Pp , ± vᣤܪ ݿx ̯ Pܨ PX iW, ݫܮ ޮ¨ A.

ſ@ "Ga.G..' ܮ wԨ Pp űaܨ A bc "poDž' C "' Jv. A . Ԯ gWܣ Pܮܰv, , W, ݨ W "' v bܱb.

P Pܨ Ŀ ~W A C 1991&99 Aܗ Pp űaܨ ܮv PWܮ ܮܰ PRW QPw . Pܮܰvܨ GÅ, ݨ, X, X , ڮ Ch A "h PwW' Wܮ "pP KÅ' v P ܨPX .

***

W W . B 槿 o ˻W v, BűŨW C. D ׮ G W ̯W |, O WX. R W Ŀ gW ܤܟ. B Bw gW ܤ P| Pܮܰvܨ X ſ G G ݤ .

J P. b P bXW ̯Wܮ ݨ vWv w P ᣤܪ P. Gv PW P X. Pܮܰv b PܯW Pq Wܫܮ PR E 橨. bW 橨. C ׮ "' ܱW PR X... ? A o SW, EOW, P P WW. ݤ Wݤ...

PW BPP Wܫܮ v BԨ Q Sw W ɸP. A Ũݿ v, BűŨWɿ .

DW D ܮ ڨ . 1979 I , J PҨ Wܫܮܨ aP w P W A Aac qrܪ. C g A Aޮ qrܪ.

T P P. ̮ݥ, ܣh, Wg A ţu P "' "B' w WXܪ !

aŮ Aܿ " P' bŨ Bw PR P q. B Pƨ P W WᣤWXܪ "Bw' ܨW WY ݫɨ Pܨ. B, BQ ڨ > Bw PR W v w. A Ar A, Aܮ q w W| 'Pp PRWWX J vW , AW Por qr' A , aܨ Wܮ DW ܲPݤ. " P' PR v Bܨ W  'Confidence' C.

C aŮ A Cܳ bW Bw PRW Pwp X. " P', "Ag Wv', "a' ݨ aŮ "A' rW "' v . A P T X PX w PR bc A rW Ŀ T C. T X w Bܨ bWݨ " ܱ', "O W ܮ' bW vWܮ Pp w. "T' C aܿܨ W " P' PorWW J ިĿ w箅 wԨo.

Aܨ E. E A ݻ, r G g. v w ݻܨ Pҿ g. B A r | v Cɿ WĿ. w P˨ "' Pp P gWܣW aܿXݪ. WkDž Wv, Qܱܳ WwW, ܨ WXW W aԨ Ahn P˨ AP . Ww ţWW Pި Gɨ...? C PorW ܨ ݻ r C. B W , W 겤 C. Gܳܤ Bgi WkDž Wv̮ ̯ vWvިW B P˨ P| , ᾮ Ԩܪ. w g gW A ̯ 槿ɨ. A "GaG' 槿 ڿ C, w.

Ԯ gWܣ ծ P ݨ HPPƨ PorW Å p. Pܮܰvܨ "A ~', ڮ "E Aݤ', Aܤ X " w' g.

A» bW Wܮ W. "ܱܣ', "h', " w', "ܾ ' ݨ bW "' T. " P', "G', " ', " bc vX' W S bW J Gv... ? T, G. BÅ.ޮ, Ů, Q~, g, , h箅 S Ԩܜ X P X "' Shݮɨ. CQR A S. bi Aܿ Cܳo bW ̯W "' P PprW . bi˿ Cb b "rÅ' ܮP X ̯ . B bPR 63 P ܮ w PRWܮ v橨ܪ . 1990 gP Aܿ "ܱܣ' bŨ Bw PRWWX w Wܫܮ 75 P W. B PPR A S. v> h ®Į J bW vW Ŀ P Ppr .

C "' Ԯ PŨ b q Pa Ĩ . APR P| AWP q. GvܮX C PprW ܸQ 1300 ̯W W Eک. P ̯W| v W E. AWܮ J PprW J bX. D ̯W P C R W P aƮ bWɨ vܟ P AX. DWW Ŀ qr 7200 ̯W AW i BXܟ. W P Ԯ Xܩ Eڨ "' aoqPW WX Wܟɨ Aa D ɨ. C Ga.G.. ܮܰ bXW vܮ B ܰvᣤ A "' Jv A ܰW !

ݱP Ԯ gWܣ ggX PP b |PR Cڨ "' b |PR PQ ܨo. APR P|W . Pp PR v a B bŨ X G or G W㣤ܤ. B b | W. 'Product' PW A W|or .

"Pңſ' G AĿ b Ԩ w ݿ. "WOܮ Wp' Pܮܰv ɨ, C rÅ P vPrÅ G. BÅ. ޮ űť W X Ԩ "h' bŨ P . ԯ A Aܿ "C' bܮ Ԩݪ.

"h' bܮ ݨ "Å p' G Wڨ "PW QR X G WP ' b Ԩ P ݻ WԨ. "h' P BӅ P vᣤ G ܩ K ݿx A vܩ Aܮ ""G vx ɨ Cqr'' G Pڨo.

b ܸP P DW CݪW ܿ Aܮ Pvᣤ !

175 EXW 槿 wᣤݪ. A A ac w 槿 !

***

̯ڿ W ܤ W ƲW "' Cܳ . CPR A O .

ᾨ SX W| Ũܨ Ppr BԨ . Wܨ ˫ ܢ ± vᣤ . W| g 50 &100 . PRv Pp Pr ܮ. Cܳ W vᣤ. A ݻ ac Cɩܟ. B ac gPR Ʊ⣤. W PR W|or Pw.

| ܨ G ˻WW C ac XY. Pp PÅ, C PvW o AWW ac ac vݨܪ Pp P ݫX. GQR SX ̯WW Pȿ ܿ.

***

A—P Bݿ W ܣ v W Ȯ Ŀ P~Pܤ. C J J ݨ "aP' P v ܨܜ C Pܱ | . A A—P W ܣ ׮.

***

bWܨ WP, P ꣤ C C. B D ꣤X "W X' PŨɿ ţW Wᣤ. C ţ ţW Ŀ or ڿᣤ. A g J J ࣿ , ܨ ޣW X Jv Avor Pprܮ Ԩܜwvݤ. PvW Wܨ Gr Pw Pp ܯ G A ԧ w P W ܳԨ EO Jv, ݤ.

***

bWW J Pq, Gv Pq W ܮܨ P ᣤ. B D ܤ PorW, vW gݨ S v... ? Cܳv W P C E w ݮ PRa H aݰX . ܯ B ܤ Pv ݫ A W W ݫ ? C A .

TERMS OF USE

©Copyright, 2002, Manipal Media Network Ltd.
New Udayavani Building, Press Corner,Manipal 576119, Karnataka, India
Editor: T. Satish U. Pai, Executive Editor:Sandhya S. Pai
Phone: +91 820 2571151 Fax: +91 820 2570563
E-mail:   roopataraonline@manipalmedia.com