ROOPATARA - Kannada Cine Monthly

November, 2018 Home I Subscribe I Photo Gallery I Guest Book

Install Font  


 

&&W

 

W

 

a

 

W

 

qW qW

 

PƳ&g

 

b&ɱ

 

Q ܱW

 

Pܮܰvܨ POY

 

ܤ

 

Q

 

ݫܮ&ݥP

 

Q vW

 

CoÅDž

 

W

 

˗&. com

 

JvȮ

 

C Ŀ Pܥ

 

 

W헮Wܨ v

 

Å PݮÅ

 

PvÅ

 
   

 

  Powered By
 
 
   

 

 

Tell a friend

, or w, Pܮܰv w or ܨ P~Pۣ W W Jor T ... PR Q, ܣ Gv vg.

C PR Q C WWܨ v Aɿ AQ T Cܰr ac. ܿX, ܿP , ܿ q P PR Q Gv vgW vg Gܰ ...

gWY b ť W Ũ Pv SW PoܮwԨ gWYͅ. "i| ܮܰ Wv' gWYW , | Por b ! W A D bW Ww EܱPX "Lp' BXܪ. 80 & 90 Ko Kw GܤWwXܪ. APR P| P, ŨP P gP| G A A|. Kv A PR ݻ PwX. G P wPor bW. "i| ܮܰ Wv' bܮ PܮoPܨݨ P gWYͅ | | P BXݪ. Cɿ ܮP W ŨWWr A X. A "i|' կ EiX gWYͅ "' bŨ |PR qݪ.

***

"b' Ko q, "ac' W ܨɨ. "PܮW' I q. Cr bW Koݨ Cڨ bW bc W ˴X. B b o TW X. ɨܪ vWW ݿPܮW W.

"h' hPÅ AWX "A' bŨ NO wܪ, Aܤ P GӅ. G. bWv gZWX "' X NԨݪ. Ŀ P P. . g Pv SW bPR Ԩܜ worPwݪ. W Ӆ 쮅 "hrP' bŨ, PDž ݟ "' bŨ W "b' ݿP ݨ " W' b W SWW wv wv.

***

CQR b ˨ޮ A BPͅ AȿӅ A±ܳ ݿPܮXܪ "P' G bŨ v. P v PݿP, ܣPWu PaW Wr ݿPܮ ݨ P| W. BPͅ W B hWW அ Å BRXݪ. bP| X. A±ܳW QPqrW ʅ Bܮ Po ڨ, BܯW Aܿ Wڿ C G b vܨ㟺 Aſ.

Q ݪ oWݣ. W A "oWݣ' ׿ B "oWݣ' ԨܜX. ׿ ť P ŨԨ P P PP~ P qrPwܪ. P| "oWݣ' PX X . D ׿ WŵQR aR C. 泮 C, C. ׿ ܸjQrW Ԩ W C ţ ܯ ݣ ܤPR Eܿ q.. Wᣤ. D ܮP Wڮ Pܥ vᣤܪ PP ݿPR Ȯ Gv Pa "P' v .

***

P Z AP PÅ q " ' bP| X. Eܤ PܮoPܨ gܲſ oPܮ B |Wᣤ D bPR "' ܿ ܮ BR wݪ qDž. bŨ PR g¨ g±ݨ ި˿ AX .

PܮPܱ 椿ɮ bP| X. J ܨ bP| X g Aܨ. ݿQX AO ̮ݥܮ, h, E, AP ݨܩ W|˨.

***

D 㣤W K Pͅ ʅ ݿPܮX q "bc' bP| BX. E "G' b Ԩ gWܮݰ, i. . ͅ, ᣤ "bc'W ݿPܮ ܨɨܪ KPͅW " ' v P Jݤ P| ! "bc' ݿQX WĮ vX BRXݪ.

***

D W ܲ Eڿ >b. EܿPÅ ݾP Ԥ Ũݮ . A Į Ԥ vᣤ Ar A| . D B Ԥ w Ŀ aܮ GӅ. P. P TݮW.

Ŀ Į P˨, gnܮ B ܨ P| AP AX. hPÅ, i. . AÅ, ܨ gPÅ, W aűܳ, BÅ. G. gWDž, g, Xܲſ, gRÅ, , Aͅ WԨܪ PݿPܨ.

 ***

Jv W acP BXܪ Qͅ CܪQRܪ P~Pv. WWܨ Kvw. Jv P橨ܪ "g' bܮ vܹ PW ſܰ w.

B vܹ Qͅ C, A Ů AvX. SWܮ Pܮܰvܨ g Pᣤݪ ASv ܩ "g' P~Ԩ. ݱP "g' PR . Ar PR Qͅ ݩ A. W W d Aܨ.

***

ܫ쮅 CW "PqW㟺' bP| XW Cv b "gݪ' bŨ vW ̯| Pݿ v橨. P. g ᣤ D bPR GӅ.ݿO ܮ˨. G.~G. Q~ X iᣤݪ.

vW ̯| ܮ hO HwԨ P.g av rw Wܮ ˯ APԨܪ. vW ̯|PR P P. g, "X', "hWv' bW P P orPv "gݪ' P | Ԩݪ.

***

 W bWܨ ţu P A̯ ᣤ "PR ' bŨ ̯ vWv v橨 AP pȮ. B PR AX ܸQܪ hPÅ W aŮ. AWWX Pݨ P PvW Pp vWv H v . bŨ ݿP aŮ PvW J "p' Q . C㰟 A hPÅ Pv ܨ W aƮb ~g vڿ APݨ P.. G. a | v ܻ WW 㲳 ܲP Ũݿ ܱܳP Qܮ ڨܪ.

***

bP| Bݨ W䳣 " ܨ' bŨ ̯ vWv PݿP v X. " ܨ' P P BX G. BÅ. ݟ A PݿS W. ܩ Cܳ W qW ͅ.

" ܨ' bPR X ܮ w T. D P Pܮܰv bWPR X Q X.

***

ݪ AP. or ܨ P~P. G, ܤ Pܨ gܲſ ܤ᩿ɨܪ AP X APW , ܣW afܮ w, @ PR X.

Pv CW B "AP' DW Q BQ Ԩݪ. AW "|' ׿ Aᣤݪ. ܨܨ h BPR "|' Wᣤ. "|' ׿ P, P . q v ܨPR DW A PP ˨ G , "|' ׿ PRX ť w APܮ BR wݪ !

 T rwӅ p pv Dq.. ׯWX ᣤ "Wݣ' W bP| BX. ݟ, AP S Ũ Aᣤݪ.

 ***

P . G. WWݫÅ Aܨ b Gv. Jݮ Pƨ b ܩ Pv o aŮ AW Pܮ ࣿ EvWX Por. HPPPR bWܮ o. BW Ar P Pqr. J Ԯ . aŮ Aܿ " P' W C. Cɿ ZoW DW W !

ܩR ܮܨ P " P'ܮ |W qݪ. APR " v vWW...' A Pܥ~ Cܰ pP. ſ@ C S BWܟ.

P "W ' ̿Xܪ WWݫÅ A ܰ "G ...' W "rÅ c' b Ԩ. Pv "rÅ c' Pv P|. A b ݩ P bPXݪ WWݫÅ.

***

ͅ, ţ Aܿ .. W | "', . Bh ܮܨ "w A w' CaW Bݨ bW.

***

PRv Q PݿPW Tݿ޾X qr, P a "Dq..'WX ".. v' Pv Jv ܨ gܮ BPԨ, XvX.

".. v' 265 PW WȨ. D ׿ vW J ᩪ, ׿ G b W Q. h H 㣤W q.. B w. A pr PR ݿXܟ. ׿ W PX . Å P Xܮܰr w, Jr W bW Ar BPPX. a HwԨ ܣPWu ׿ bv WԨ .

 aƮb P ͅh Ӆ ͅh W C C & BP PR v> hPÅ BW ԨW.

TERMS OF USE

©Copyright, 2002, Manipal Media Network Ltd.
New Udayavani Building, Press Corner,Manipal 576119, Karnataka, India
Editor: T. Satish U. Pai, Executive Editor:Sandhya S. Pai
Phone: +91 820 2571151 Fax: +91 820 2570563
E-mail:   roopataraonline@manipalmedia.com