ROOPATARA - Kannada Cine Monthly

November, 2018 Home I Subscribe I Photo Gallery I Guest Book

Install Font  


 

&&W

 

W

 

a

 

W

 

qW qW

 

PƳ&g

 

b&ɱ

 

Q ܱW

 

Pܮܰvܨ POY

 

ܤ

 

Q

 

ݫܮ&ݥP

 

Q vW

 

CoÅDž

 

W

 

˗&. com

 

JvȮ

 

C Ŀ Pܥ

 

 

W헮Wܨ v

 

Å PݮÅ

 

PvÅ

 
   

 

  Powered By
 
 
   

PĨ PܮW |Pvᣤܪ " '

This month  

E

Tell a friend

*HPܨ

W & 2

W gݨ P A ƿ ݮ qr aܮWWݨ. ܿծ H S, , BWܮ vP۸Q AW ܮܰ B ˗ X bܤ A|Pw ܮܰ iܮܨ vx Bc. J ܮW HP G PvW W Pv G APvW EܤW| Jݪw. ܾ, G S Wܤ G ݮ ݤ v A S bP ܤ GX vᣤ. PW |Wv P, W vx WX A űWX ܮܰ ݤ Aݤ . Cor hjW PԿݤ W hj Fܮ or v. D X hj W v, A Aܤ w Cvݤ ׮v Wܡ ܮ Aݤ P W oܮ ¯ wPv , ܸPݨ W D E Oɨ C BX ݫX.

***

ܮܰ or |ˮP. ݮ orܤ ܮܰ W ܯX Xor. Aݥݨ. w D Aݥ hn C ܮܰ BPvܨ ܮXW Wܨr X ܮܰ iܮܨ EܪPR ܮܰ Q ݧ A qrW Pvݤ, PWݤ, PWwݤ . qr WW H WW.

ɨ ܮܰ vx W GPv ܮܰ iܮܨ P , Tݿ Sݨ B ᯮܱܳ AW Por. D P W ݮ |ˮP ܟȿX. BW ܮܰ G Bw Ԩܪ. D ܣWW PR. C WĮ X. ܮܰ ܤ D vxܳ&bPRܳ PR. ݮ ᾮ PW Gp W W. C ܮW PW w. v ac S E~ Ԩ. ܮܰ iܮܨ | ܥܨ S, ᾩ, ܤ P|Wݨ Cܪ A Cɮ , Pg KX B W . Fo prW C. X Wܨ RȮ ťP, ޫP P| v. Pܟp y P| v. B ~ Pi K Pv. BW ܮܰ Aܳ&A ծWv쮅W . KܸP, H BWܸP Pܮ. BWr ̮ܨ bWWr vᣤܪ P. W ... PܮW qr Wᣤܪ Pܨ W. B 㣤W ܮܰ QW v aܮ & o. KܸP ܮܰ ܮ, Cr W v G ܮ ݮ PĨܪ A. ܮܰ ܮW ᯰɨ AݿP Jr A, P~Wr BX Ĩܨ檮ܮ or Q PR Q AWW C. Wݨ BXܪ ܮܰ Aܯ ޮ qrPۣ H. A H , A ܰ ܯ ݤ PR vxܮWW PwP cX. ܮܰ AܮW, Aܮ W w c ܮܰ " BXvܸP޾' AW Aܰ P.

B vW A. ܮܰ hݣܮ. P W hݣܮ. ܮܰ Wܣ W W Aܮ Ĥܪ. A Jv Aܮܮ w. ܮW Aܮ CrXܪ, C A ޣX B ܿծ JPWܨ J Q BX. HP BX ܮW 14&15 . K ܿ. PR JWYr Gܮܨɨܪ P.

W Aܮ WY, Aܮ ̻W WY, A Aܮ Poퟨ PW ܮW W㣤. BW c B ݮܨܮ JPv. hW AƳƳ ܮܰ ծ ᣿ Jr Pܮ X Pv P B. Aܮ ܮܰ vW. Aܮ ܮܰ ڮ Wݣ. Aܮ ݮ, ܮܰ Aܮ. ܨܪ P P Pܮ. ac PܮWX.

ܮܰ Q Aܳ&A ܮܰ W PoX, Ar Cr vܮ C J W A P|PR ᩪ, FoBW H P BWܨ Q. ܮܰ qrW A S, 겤 A pr Fp QR Pܨ. A H ܮW W㣤.

B. Wvܮ W . J W G aݰX C. A W PR C . ܟݤ Wvܮܮ g BW . gݸݪܮ, w E| ܮ, w Ar Cr A W PW Po h w A, X ˱ Pw. , vܣ, C A PƳ Cɨ ܮܰ WvܮXܪ A W BX. H Bܨݪ. ܮܰ Wv, or, PR GPv C᪨ S P| APv Qb Pܮ JWW ܮWɨ P X.

ܮܰ Wvܮ Pv Po. C g A|. g KX. ݮ, ܮܰ A PR XPR A W ܰP. Wv PR w Cܳ Aᾮ PW Pv. Aܮ PRv W W X. Jۿ W. ܨ ܨ PR Pv B wWԮ Cr vx ܮ vPv Xܪ ᾮ aPaP ܮW CW J BcX P|ᣤ. J or Eڨܮ Wv Pv ܸPݨ ԧ. D ܮܰ Wv Hܮ Pw. APR J ܨ A Por ac. XW A| gW. Aܮ ıw |Wo.

D ܮW ܮܰ WvܯW gW, Qݤo ݿ. ܮܰ ܮ Ppr Jv BX. ܨ WY P$. Pw, W㣤ɨ . vܣ J Cݤ A W® C ¯W. vܣW H P, A B&BPPW G P J J P| a WPvܮ. W wP۸P, Xܮ W P|P, J A|X, WܮX ܮܰ PW C P AܯW Wv C. Aܮ P|ܮ A. B Pܮ AwP D P| AW C, ܿP, P hn  Cܪ Q. ƻX J ® BWܨ QW D ܮܾP W W ݮ AW ݫ .

ܮW A B B[ A & . ܮW ˮ hn BX, A H A W㣤. Aܳ & Aᾮ Pv Pܨ B ܮܰܰ X Pv. prW J w Aܰ Wܨ a ݨ. Cܮݰ ܟ Wvܮ , , APR, ¨ W QRܪ A C. aܮ. Cv Aܯ Pw. ܮW A ܮ Pv BX. Cɨ Ba ܮW G PܸP, , C J ޮ | WX B PܮW Dvܨ A. Gr ᩜ ᣰԨ ¥. ݤ ݤ PP acWݤ . A & ܮܰ , , ܜ WWݤ . G HW G, P| W G A W ܮܰ & A P Gɿ a BWܨ ܻPR . ܮܾPX BW, 詜PXW, PoPXW acP PX pWPR BW C. B ܮܰ W BW PR v. G ܿ, G Aܮܨܮ W PݱwP۸Q A A , ܿծ ܮܰ Aܮ B , B Joܮ G O wܟ A b.

B J Gv Wڮ D Por AW ܮܰ [WԨ. ArW ˗ C a w. ܮܰ pr Aܮ g Pv. ܮܰ Ŀ W W X. Hݾw BW, W ݿ, W ܨ A ܨ P P. ܨ W ac Eڿ BԨ. A Gv pr Fo Pݤ C. A Wvܮ , A Avݤ Jr Q.

A G vܮ, prXɨ W C A DW G~Ԩ Pw . D qr X~ Xor wܪ J P Q A bPR Pݤ w, A Ba & Da PR AƳƳ or ܤ Aܮ A B W (gw w) qr qr A Pw. Gr WvW Aܰ. A w. . W Wܣ. ݮ A & Q , H ܰP ܱܲP. D w A PO档 w. Ԩ or P . ܮܰ Gr PWw A BWW P|Pܤ ڤ. J E ܨ W . A ݮ A J O bŮܰ wqr A. C ݮ B J Cw O bŮܰܮ WܟWܸ X, vx W qrܪ ܮ WoWo A Pw A±ݳ A WvW JX. Aܮ Pv A or P| oRv vݤ CWݨ acXac w ? w ? A qr qr w H X p...! A X qr ...!!

(C C)

TERMS OF USE

©Copyright, 2002, Manipal Media Network Ltd.
New Udayavani Building, Press Corner,Manipal 576119, Karnataka, India
Editor: T. Satish U. Pai, Executive Editor:Sandhya S. Pai
Phone: +91 820 2571151 Fax: +91 820 2570563
E-mail:   roopataraonline@manipalmedia.com